სოციალური მედია სამოქალაქო ინიციატივების განსახორციელებლად

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში დასრულდა ტრენინგები სოციალური მედიის გამოყენების შესახებორდღიანი ტრენინგები განხორციელდა საქართველოს ცხრა რეგიონში და 143 ახალგაზრდა ლიდერს გაუძლიერა მოტივაცია სამოქალაქო ინიციატივების განსახორციელებლად