საქართველოში ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო საკითხების ირგვლივ გამოცემული სხვადასხვა პუბლიკაციების

ელექტრონული ბიბლიოთეკა
„ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ ინფორმაციას და არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებსა და პოზიციებს“.