ფორუმი წარმოადგენს სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთადა პროფესიონალთა რეგისტრირებულ ქსელსის სამოქალაქოგანათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამისფარგლებში 2011 წლის 24 ივნისს დაფუძნდახოლო მისიოფიციალური რეგისტრაცია 2013 წლის 30 მაისსშედგა. ფორუმის დამფუძნებლთა შორის არიან სამოქალაქოგანათლების ექსპერტები და პრაქტიკოსი პედაგოგები  ნინობესელიამაკა ბიბილეიშვილიმადლენა შველიძენინოერემაშვილინათია ნამიჭეიშვილინონა ფიფია და ლელაწურწუმია. ფორუმის თავმჯდომარეა ქ-ნი ნინო ბესელია.


სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადებისპროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია PH International-  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან პარტნიორობითპროგრამის ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს აშშსაერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID).

  

ფორუმის წევრი შეიძლება გახდეს:

1. საქართველოში მოქმედი ზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულების (სკოლისსამოქალაქო განათლების პედაგოგი;
2. 
სამოქალაქო განათლებით დაინტერესებული სხვა მოქმედიპედაგოგიასევე მასწავლებლობის მაძიებელი და შესაბამისიდისციპლინის სტუდენტი (ბაკალავრიმაგისტრანტიდოქტორანტი);
3. 
სკოლის ადმინისტრაციის წევრი
4. 
სამოქალაქო განათლების საკითხების ექსპერტი.

 

ფორუმის ხედვაა ისეთი სკოლარომელიც უზრუნველყოფსდემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლისა და განვითარებისქმედით გარემოსამ მიზნის მისაღწევად ფორუმის მისიაასამოქალაქო განათლების პედაგოგთა შესაძლებლობებისგანვითარება და მათი საქმიანობის მხარდაჭერა;


ფორუმის მთავარი ამოცანებია:


სამოქალაქო განათლების სფეროში  სიახლეებისა დაინოვაციების დანერგვა;

 

პედაგოგთა პროფესიული კომპეტენციების განვითარება დახელშეწყობა;

 

მასწავლებელთა შორის გამოცდილების გაზიარების გარემოსშექმნა;

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობასამოქალაქო განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის;

 

საზოგადოებაში და საგანმანათლებლო სისტემაში სამოქალაქოგანათლების მნიშვნელობის წარმოჩენა